Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Cottons Slovensko, s.r.o., so sídlom Staromlynská 9531/2, 821 06 Bratislava, IČO: 48 009 164, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 102184/B  upravujú práva a povinnosti spoločnosti a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi našou spoločnosťou Cottons Slovensko, s.r.o. ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod www.cottons.sk, s miestom doručenia do Slovenskej republiky. 

Zákazníkom nášho internetového obchodu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.cottons.sk. Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa môže stať aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na ikonu „Vložiť do košíka“ pri vybranom produkte a ten bude vložený do nákupného košíka. Ak si želáte objednať väčší počet z daného produktu ako jeden, najprv kliknite myšou do políčka „Počet“ a následne kliknite na „Vložiť do košíka“.  Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť a „Prejsť k objednaniu“ (vyplníte pripravený formulár) alebo „Pokračovať v nakupovaní“. Objednávka sa robí potvrdením funkcie označenej “Odoslať objednávku” s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Bez zbytočného odkladu po spracovaní vašej objednávky vám na vami zadanú e-mailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné a balné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

Ceny

Pre našich zákazníkov platia ceny uvedené ako „Maloobchodná cena" (pre veľkoochodných partnerov bude cena podľa vzájomne odsúhlaseného dohovoru). Pre zákazníka vždy platí cena, aktuálna pri záväznom objednávaní, a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny produktu v budúcnosti. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, nezahŕňajú však cenu dodania tovaru. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch produktu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Dodacie lehoty

Dodacia lehota je uvedená pri každom produkte osobitne a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne daný produkt odosielame (odovzdávame balík prepravcovi/doručovateľovi). Dodacia lehota má orientačný charakter. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 14 pracovných dní. Ak je uvedené, že máme tovar na sklade, znamená to, že ho máme na centrálnom sklade v počte minimálne 1 kus a vieme ho vyexpedovať najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. V prípade objednávky viac ako 1 ks tovaru, pri ktorom máme uvedené, že je na sklade, negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov. V takom prípade sa môže táto doba predĺžiť, o čom vás budeme informovať hneď, ako získame bližšie informácie o dostupnosti daného produktu. Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomíme zákazníka v čo možno najkratšom čase a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, zákazník má právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený bankový účet.

Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi, resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky, alebo kuriérskou spoločnosťou. Prípadne po telefonickom alebo písomnom dohovore je možný osobný odber. V prípade, že si zákazník zvolí doručenie produktu Slovenskou poštou, je nutné pripočítať k dodacej lehote 1-3 pracovné dni, prípadne 1 pracovný deň pre doručenie kuriérskou službou.

Informáciu o tom, že objednávka bola odovzdaná prepravcovi alebo je pripravená na osobný odber,pošleme e-mailom. Ak tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte, prosím, svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o možných dôvodoch nedoručenia balíka poskytneme po preverení telefonicky alebo e-mailom.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku.Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa nezodpovedáme. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Spôsob platby je možný prevodným príkazom vopred na náš účet, alebo dobierkou pri preberaní tovaru. V prípade osobného odberu je možnosť platiť v hotovosti.

V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad.  Ak doklad chýba, prosíme, informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu info@cottons.sk

Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám tovaru pripočítavame poštovné a balné podľa spôsobu a adresy dodania. Kompletné podmienky poštovného si môžete pozrieť tu.

Stornovanie objednávky, reklamovanie tovaru, odstúpenie od zmluvy, záručná doba

Ak si prajete zrušiť vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo vašej objednávky. V zmysle ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (zákon č. 102/2014 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť  bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy (formulár na odstúpenie od zmluvy) odoslaný predávajúcemu. Vzhľadom na charakter ponúkaného tovaru je reklamácia neakceptovateľná, resp. vrátenie tovaru je možné len v prípade, ak kupujúci po prevzatí a otvorení zásielky zistí, že dodaný tovar nezodpovedá jeho požiadavkám. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať vašu objednávku na tovar, ak vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Cottons Slovensko, s.r.o. zodpovedá zákazníkovi za:

  • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkovi, ak došlo k akceptácii objednávky
  • odoslanie tovaru bez vád v originálnom balení
  • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii
  • priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak.

Cottons Slovensko, s.r.o. nenesie zodpovednosť za

  • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
  • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
  • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

Vrátenie tovaru

Ak kupujúcemu vznikne nárok na vrátenie tovaru podľa vyššie uvedeného, a rozhodne sa vrátiť tovar, je povinný kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky prostredníctvom "formuláru na odstúpenie od zmluvy", uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Následne zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho. Tovar na vrátenie musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...), a vrátane priloženého dokladu o kúpe. Tovar odporúčame poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru - predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy. Tovar neposielajtena dobierku, zásielka nebude prevzatá. Výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...) nesie zákazník.

Po splnení podmienok týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru sa predávajúci zaväzuje prevziať tovar naspäť, a vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

V prípade nesplnenia niektorej z podmienok týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

www.cottons.sk/formular-na-odstupenie-od-zmluvy.pdf

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Viď http://www.cottons.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Cottons Slovensko, s.r.o. a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť Cottons Slovensko, s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.cottons.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

V Bratislave, dňa 30.1.2015

Kontakt

Cottons Slovensko, s. r. o.
Staromlynská 2
821 06 Bratislava

Tel.: +421 911 733 443
E-mail: info@cottons.sk

© 2015 Cottons Slovensko, s. r. o.